Egészségügyi dokumentáció kikérése

Kérjük, olvassa el az egészségügyi dokumentáció másolatának kiadásával kapcsolatos tájékoztatónkat, mely “Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény” és Intézményünk (2016/679 (EU) rendelettel összhangban keletkezett) “Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata” alapján készült.

Saját betegdokumentáció kikérésének módjai

Kérelem benyújtása személyesen

A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója, örököse.

A kérelmező indítványát benyújthatja:
- a kérelemmel érintett szervezeti egységnél;
- az iktatóban;
- az adatvédelmi tisztviselőnél.

A kérelem kötelező melléklete:

- A jogosultság igazolása az érintett személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultság igazolására szolgáló okirat (TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat) bemutatása.
- A „Kérelem egészségügyi dokumentációba való betekintésre és/vagy másolat készítésére” című nyomtatvány kitöltött és aláírt változata).
- Meghatalmazott útján történő dokumentáció kikérés esetén aláírt és két tanúval hitelesített meghatalmazás leadása.

Kérjük, hogy amennyiben az iktatóba, vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz személyesen hozzák be a kitöltött nyomtatványt egyeztessenek időpontot az alábbi elérhetőségen:
+ 36 (72) 523 523 / 340-es mellék.

Kérelem benyújtása írásban

Az egészségügyi dokumentáció kiadása iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a kérelem benyújtásához való jogosultságának igazolására szolgáló okiratokat.

A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója, örököse.

A kérelmező indítványát benyújthatja:
- postai úton: 7614 Pécs, pf. 114.

A kérelem kötelező melléklete:
- A jogosultság igazolása az érintett személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultság igazolására szolgáló okirat (TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat) másolata.
- A „Kérelem egészségügyi dokumentációba való betekintésre és/vagy másolat készítésére” című nyomtatvány kitöltött és aláírt változata).

Betegdokumentáció kikérése törvényes képviselő, hozzátartozó, örökös kérelmező esetén

Személyesen és írásban történő kérelmezés esetén az aláírt kérelmen felül szükséges: 

– a jogosultság igazolása a kérelmezőnek személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító) igazolványával;

– és a jogosultságát igazoló okirat (születési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat (házastárs kérelmező esetén) vagy teljes bizonyító erejű magánokirat).

A kérelem kiadásának menete

Engedélyezés

A kérelem leadását követően a dokumentáció kiadásának engedélyezése következik. Az engedélyt az Intézmény főigazgatója adja meg.

Dokumentáció kikeresése

Intézményünk jogosultsággal rendelkező kollégái kikeresik a medikai rendszerből, illetve az irattárból a kért adatokat.

Dokumentáció kiadása

A dokumentumok az adatot kérő által meghatározott módon (elektronikusan, vagy levélben) megküldésre kerülnek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az iktatástól számított 30 napon belül.

Költségtérítés

A vonatkozó jogszabályok értelmében az érintettnek átadott személyes adatokat tartalmazó első másolati példányt térítésmentesen biztosítja az intézmény.

Az egészségügyi dokumentációról a kérelmező saját költségére további másolatot igényelhet.

Amennyiben vállalja a másolati költségek megfizetését, köteles azt a PMJV EEI által megállapított, legalább 8 napos határidőn belül készpénzfizetési vagy átutalásos számla ellenében megfizetni.

A másolatok a költségtérítés megfizetését követően vagy legkorábban a megfizetést/átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentum (átutalási bizonylat, szervezeti egység által kiállított igazolás) bemutatását követően adhatóak ki.

A másolatok díja az Intézmény mindenkori Térítési díj szabályzatában található.

Elhunyt beteg dokumentációjának kiadása

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult:

- a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá
- a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációról másolatot igényelni.

Az igénylés menete azonos a "Betegdokumentáció kikérése törvényes képviselő, hozzátartozó, örökös kérelmező esetén" alkalmazandó eljárással (lásd fentebb!).

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények